Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση του κλειστού κολυμβητηρίου

 

  εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ημερομηνία: 30-07-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. πρωτ.:  31345

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

                                                                                                     Κ.Α. :15.7331.0064

                                                                                                     ΠΡΟΫΠ.:24.800,00 €

                                                                                                     Α.Μ. :106.0/12-07-2018

 

                                                                                                                            

                                                                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                            «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

                                                                                                     με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθ. 106.0/12-07-2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Έργων οικοδομικά, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα οικοδομικά

(χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη       02/08/2018 και ώρα 14:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

— Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της μελέτης της Υπηρεσίας.

— Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο).

— Απλό φωτοαντίγραφο εγγραφής στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων οικοδομικά , για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα οικοδομικά (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), κατ’ αντιστοιχία.

— Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

— Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα.

— Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, πληροφορίες κα Κουθουρίδου Ησαΐα), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω

δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 14:00 μμ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Περιγραφή Εργασιών, Προϋπολογισμός-Τιμολόγιο Εργασιών, Συγγραφή Υποχρεώσεων), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4804).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                 

                                                                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      

                                                                                                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας