Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων

 εθνοσημο       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   26/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.     31071/27-7-18           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                     

FAX: 210-4633375                                                             

                                                                                                                        

                                                                                                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών για την αντικατάσταση , επισκευή και συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.713,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 35.6672.0002 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει

    γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι

       εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο

  1. Τεχνική προσφορά
  2. Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο, μέχρι τη Δευτέρα 06/08/2018 σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                        

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει

                                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                          και με εντολή η εντεταλμένη

                                                                                                                               Δημοτική Σύμβουλος

 

                                                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας