Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσληψη δύο (2) Νοσηλευτών /τριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη δύο (2) Νοσηλευτών /τριών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από τη διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β και Γ, του Νόμου 2190/1994, που αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο τομέα,

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007), όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

6. Την υπ’αριθ.65/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

7. Την υπ’ αριθμ. 7550/12.03.2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού.

8. Τις με αρ. 74 και 77 Αποφάσεις Δημάρχου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Δήμου και εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων αντίστοιχα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη

– δύο (2) Νοσηλευτών/τριων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δύο (2) μηνών: 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία πρέπει να είναι ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία όλων των δικαιολογητικών για την απόδειξη της ειδικότητας. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email στο (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 28/04/2021 έως και τις 10/05/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
και με εντολή του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή