Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Aνάρτηση (Ορθή Επανάληψη) Πίνακα κατάταξης και απορριπτέων της ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών (Κωδ.Θέσης 301) της ανακοίνωσης ΣΟΧ/3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 301) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2023.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 01/12/2023 έως 10/12/2023.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).

επιστροφή στην κορυφή