Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2016»

ethnosimo

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  27/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ. 55885                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΑΝΘΗ

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2016».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ. 10.6142.0017 και τίτλο «Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  1.  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και οι οποίες να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά τα τρία τελευταία χρόνια σε τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού μεγαλύτερα ή ίσα των 20.000.000,00 ευρώ, καθώς και πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
  • Οικονομική Προσφορά.
  • Πιστοποιητικά ελέγχου από τρείς και πλέον Δήμους με έσοδα εκμετάλλευσης ισολογισμού άνω των 20.000.000,00 ευρώ κατά την προηγούμενη τριετία και οι οποίοι θα προσκομισθούν, καθώς και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της παρούσας μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές σε φάκελλο, οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 4/11/2016 .

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος , Τ. Κ. 18756.                        

                                                                                 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

            

                                                                        

                                            

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας