Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   14/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Αρ. Πρωτ. 10322/15-3-19          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή                                     

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                                                                                                                                                       FAX: 210-4633375                                        

                                          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας , για την κάλυψη αναγκών μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου .

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 11.594,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6117.0022 με τίτλο εξόδου « Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ » .

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
  • Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016

4)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007

6) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α'114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

8) Τον κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

9) Την υπ’ αριθμ. Υ7γ/ΓΠ/οικ.107359

10) Το άρθρο 16 του Ν 3599/2007 ΦΕΚ (176/Α/2007.)

11) Το κανονισμό λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
  2. Αντίστοιχα αποδεικτικά γνώσης:
  • Πτυχίο ή δίπλωμα φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ΤΕ.
  1. Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.3599/2007 ή βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.
  1. Τεχνική προσφορά.
  2. Οικονομική προσφορά

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και εφόσον πληροί τα τυπικά προσόντα και τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης .

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

           

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                        

                    

                                                                                                     

                                                                                                      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ              

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo