Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση πρόσληψης εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   23/04/2020                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   12752                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΧΡ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 24 § 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ64/τ.Α ́/14-03-2020), κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.

4. Το άρθρο 37 § 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ68/τ.Α ́/20-03-2020), κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωναϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1629/τ΄Β΄/10-5-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3270/τ.Β’/5-12-2014), (ΦΕΚ 1653/τ.Β’/6-8-2015), (ΦΕΚ 1038/τ.Β’/13-4-2016), (ΦΕΚ 177/τ.Β’/26-1-2017) και (ΦΕΚ 3713/τ.Β’/20-10-2017).

6. Την υπ’αριθ.122/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη διακοσίων (200) ατόμων µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

την πρόσληψη σε Α φάση είκοσι (20) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο (2) μηνών, των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής:

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Προσόντα

101

Δενδροκηπουροί ΔΕ

6

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης – Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας –Οινοτεχνίας ή Τεχνίτης Αμπελουργίας- Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή Θερμοκηπιακών Κατασκευών ή Τεχνικός Αρδεύσεων

ή Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Σημείωση

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, στη θέση τους θα προσληφθούν Εργάτες Κήπων

102

Εργατών Κήπων ΥΕ

13

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

103

Οδηγό Γεωργικού Ελκυστήρα (Τρακτερ) ΔΕ

1

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή

απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης άλλων δύο (2) μηνών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

4) Δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Για την επιλογή των αιτούντων θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας τους (σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά είτε με email στο (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756 Κερατσίνι, από την Παρασκευή 24-4-2020 έως και την Πέμπτη 30-4-2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή – υπεύθυνη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης 5 ημερών πριν την ημερομηνία της ανακοίνωσης).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται).

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 και με εντολή του

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας