Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση για άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου

 

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 28/4/2020

\ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12992

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΪΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213-2074-639

Email: prosopiko@keratsini.gr

                                        

                                                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

                        

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α ) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
  • Τη με αριθμ. οικ. 69064/3-11-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2508/Β΄/20-11-2015), με θέμα την άσκηση υποψηφίων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
  • Το γεγονός ότι η με αρ. πρωτ. 9512/10-3-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας για άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 , απέβει άγονη.

           

           

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσες/ους υποψήφιες/ους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, να υποβάλουν την αίτησή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη δημοσίευσή της, ήτοι από 01/05/2020 έως και 10/05/2019.

                            

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψηφίου Δικηγόρου στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα ξεκινήσει με την πρόσληψη -αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων - και θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 τού άρθρου 13 του Ν. 4194/2013.

Η πρόσκληση αφορά σε ένα (1) ασκούμενο Δικηγόρο. Ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου ορίζονται οι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της  άσκησης στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο ή να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν , να εγγράφονται, ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου –Δραπετσώνας.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους , οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκούμενου , εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο , αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν , θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους.

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους , πριν από το πέρας της άσκησής τους στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, επιθυμητό θα ήταν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και βασικές λειτουργίες   Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

                                      

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

           

            Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία τους, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου- Δραπετσώνας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

            Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας με συνημμένα τα λοιπά δικαιολογητικά, αποστέλλεται είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 10/5/2020 ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της αίτησης) στη Διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου –Δραπετσώνας (για Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού), Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56 Κερατσίνι είτε υποβάλλεται στο email : prosopiko @ keratsini . gr από κάθε ενδιαφερόμενο εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας στα τηλέφωνο 2132074 635 και 213 2074639.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας