Ακολουθήστε μας:

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα

«Εγκαταλειμμένο Όχημα» (Π.Δ. 116/04), νοείται το όχημα το οποίο:

 • εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,
 • εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,
 • εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,
 • αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

Η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

 1. Εάν μετά την αυτοψία των αρμοδίων υπαλλήλων (Δημοτική Αστυνομία) διαπιστωθεί ότι το όχημα πληροί μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.
 2. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η Δημοτική Αστυνομία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη.
 3. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσει, καθώς και να ενημερώσει και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
 4. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, χαρακτηρίζεται ως όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ με το οποίο έχει σύμβαση ο Δήμος.
 5. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα Ο.Τ.Κ.Ζ.

Ο εντοπισμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους (Δημοτική Αστυνομία), είτε από καταγγελία των πολιτών/δημοτών.

Αιτήματα δημοτών:

 • Τηλεφωνικά στο 1567 (χρέωση ανάλογα με τον τιμοκατάλογο του τηλεφωνικού σας παρόχου)
 • Ηλεκτρονικά μέσω email στο 
 • Έγγραφη αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου (Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ.18756 | Ισόγειο)
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας