Ετικέτα
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (28η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (28η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                          Κερατσίνι 17-12-2020

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                                                                                                                      Αριθμός Πρωτ. : 41367

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                           

Προς

Τον κ. Δήμαρχο, τους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και

τους Προέδρους Κοινοτήτων

Κερατσινίου & Δραπετσώνας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (28η) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλείσθε σε 28η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»  και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 (ώρα έναρξης: 18:00  και ώρα λήξης 18.30.)

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ

              

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Γ.Γ. Δήμου
  • κ.κ. Δ/ντες/ριες & Προϊσταμένους/ες Τμημάτων
  • Σύλλογος Εργαζομένων
  • Γραφείο Πολιτικών Γάμων
  • Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γούλια Σταύρο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 27001)
  • Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Φρατζέσκο Μάρκο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15101)
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo