Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθμίζει θέματα που αφορούν στα οικονομικά και την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων ανατέθηκε στις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, που λειτουργούν ως ειδικά, 2 δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και θεσπίστηκε με το άρθρο 10 η λειτουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

 Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθμιστικό πεδίο των οποίων εμπίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι. Η παρούσα χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στο ΜΕΡΟΣ Α οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου.

 Το ΜΕΡΟΣ Β αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Στο ΜΕΡΟΣ Γ, που φέρει τον τίτλο «Οικονομικά συνδυασμών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

 Στο ΜΕΡΟΣ Δ επεξηγούνται α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων.

 Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ε παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Για ευνόητους λόγους, όπου στο κείμενο που ακολουθεί υπάρχει αναφορά σε άρθρο χωρίς παράλληλα να αναφέρεται ο σχετικός νόμος, νοείται ο ν. 3870/2010 (Α΄138).

επιστροφή στην κορυφή