Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες κλάδευσης υψηλών αειθαλών και φυλλοβόλων δέντρων

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   01 /07/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                           Αρ. Πρωτ.    19983

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                              

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                                           

FAX: 210-4633375                            

                                                                                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε εργασίες κλάδευσης υψηλών  αειθαλών και φυλλοβόλων δέντρων της Δήμου  μας.

Οι χώροι  εργασιών  κλάδευσης   είναι   δένδρα που φύονται σε πεζοδρόμια,  πλατείες , πεζόδρομους, αλσύλλια,  δενδροστοιχιών και άλλους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου οι οποίοι θα καθοριστούν  από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  στο σύνολο των εργασιών που περιγράφονται και πρέπει να  είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα  κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016
  • Τεχνική Προσφορά
  • Οικονομική προσφορά

 

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074704 (Παναγιώτα Παπαδάκη)

               

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 08/07/2020.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.     

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ    

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας