Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια προειδοποιητικών τριγώνων έκτακτης ανάγκης και κυτίων πρώτων βοηθειών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   10/7/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.    21358      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                       

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή                                      

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                                                                                                                                                        FAX: 210-4633375   

                                     

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια προειδοποιητικών τριγώνων έκτακτης ανάγκης και κυτίων πρώτων βοηθειών (φαρμακείων) για τα οχήματα του Δήμου μας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

1)Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)Με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι»

3)Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31,118 & 328 του Ν.4412/2016

4)Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να  είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.645,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6699.0002  με τίτλο εξόδου «Προμήθεια διαφόρων ειδών για το εξοπλισμό των μεταφορικών μέσων»  του οικονομικού έτους  2020.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 21/07/2020 σε κλειστό φάκελο

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702. 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.   

                  

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας