Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός, άνω των ορίων, με τίτλο: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ιδίων πόρων

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 03/03/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 6508


ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών                                                
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                       
Ταχ. Κωδ.: 18756                                                         
Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                  
Τηλέφωνο: 213.2074755                        
e-mail:                                                        

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.333.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι

Τηλέφωνο: 213.2074755   

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 3. Υπό προμήθεια είδη - Τμήματα:

      Τμήμα Α΄:  Καινούργια Απορριμματοφόρα Οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 (Τεμάχια 5)       
                        Ενδεικτικού προϋπολογισμού 725.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) – CPV: 34144512-0

    Τμήμα Β΄:    Καινούργιο Αναρροφητικό Σάρωθρο χωρητικότητας 4m3 (Τεμάχιο 1),                                                 
                        Ενδεικτικού προϋπολογισμού 180.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) –CPV: 34144431-8

     Τμήμα Γ΄:   Καινούργιοι Εκσκαφείς-Φορτωτές (Τεμάχια 2),
                        Ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)- CPV: 43200000-5

 1. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (3 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 2. Συνολικός προϋπολογισμός:
  1.075.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
  258.000,00 € Φ.Π.Α. (24%)
  1.333.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός

    7.  Διάρκεια σύμβασης: H σύμβαση θα διαρκέσει έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 21.500,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.
 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και από ίδιους πόρους του Δήμου.
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
 5. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 03/03/2021
 6. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.       


                                                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

                                                                                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ         επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας