Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαναριών αστραπή 200mm με ηλιακό πάνελ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας φαναριών  αστραπή 200mm με ηλιακό πάνελ, για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως αυτές αναγράφονται στη μελέτη.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016.

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22   του Ν. 3536/2007

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του  άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου  377 του Ν. 4412/2016.

5) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της μελέτης,  η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών  δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η δαπάνη των υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.332,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0003, του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 με τίτλο «Προμήθεια φαναριών αστραπή 200mm με ηλιακό πάνελ». Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών  βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2) Τεχνική προσφορά

3) Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό .

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 19/03/2021 σε κλειστό φάκελο.

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών στα τηλέφωνα : 213-2074699 & 213-2074702.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.   

             

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo