Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 01/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 9630

ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΗΛ: 213-2074703
FAX: 210-4633375

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί σε διενέργεια που αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους, για τις ανάγκες του Δήμου.

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016,
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016,
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι),
 • Τη με αρ. 74/2021 απόφαση Δημάρχου περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου,
 • Τη με αρ. 77/2021 απόφαση Δημάρχου περί αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου,

Κάθε συμμετέχων  μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας,  η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
 • Τεχνική προσφορά
 • Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:

 • πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
 • πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074703. 

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 09/04/2021.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ.Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.    

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας