Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναγόμωση, συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων των δημοτικών κτηρίων.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 07/04/2021
Αρ.Πρωτ.:10230

ethnosimo neo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
--------------------------------------------------------

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΤΗΛ: 213-2074704                                                                           
FAX: 210-4633375

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί  στην  αναγόμωση και συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων.

H προμήθεια των νέων πυροσβεστήρων θα γίνει λόγω ακαταλληλότητας των τεμαχίων που βρέθηκαν κατά την τελευταία συντήρηση.

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό των  18.234,40 € με  το ΦΠΑ 24% και  βαρύνει τον  Κ.Α. 10/6265.0008 με τίτλο εξόδου «Συντήρηση και αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων των Δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού  του οικονομικού έτους  2021.

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
  2. Τεχνική προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά  έγγραφα της εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να  αποδεικνύεται  ο νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρίας

 Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση  νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως  για το σκοπό αυτό.

Για πληροφορίες μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074 704, 213 2074 699 (Παναγιώτα Παπαδάκη). 


 Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι τη Δευτέρα 12/04/2021 στις 15.00 .

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.    

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας