Κείμενο
Από
Έως

«Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού-πληροφοριακού εξοπλισμού εκτύπωσης, δίπλωσης και κοπής σχεδίων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδικού πληροφοριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Η ανάθεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Την υπ’αριθμ.74/2021 Αποφ.Δημάρχου περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα

8) Την υπ’αριθμ.77/2021 Αποφ.Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα

Η ενδεικτική δαπάνη για υλοποίηση της προμήθειας ειδικού πληροφοριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου υπολογίζεται στο ποσό των 24.118,00 € με το ΦΠΑ 24 % και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0004 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού-πληροφοριακού εξοπλισμού εκτύπωσης, δίπλωσης και κοπής σχεδίων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς . 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

5. Τεχνική προσφορά

6. Οικονομική προσφορά

7. Η προσκόμιση φωτογραφικού υλικού ή prospectus

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης η οποία συντάχθηκε από την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΠληροφορικήςΤμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074700 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της. Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι τη Δευτέρα 02/08/2021 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
και με εντολή του 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας