Κείμενο
Από
Έως

«Έργο:Προμήθειες για τη συντήρηση – επισκευή – αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 »

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υλικών και εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που στεγάζει τον Γ’ Παιδικό Σταθμό για την δημιουργία βρεφικού τμήματος του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Η ανάθεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του:

1) Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5) Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

6) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7) Τις υπ. αριθ. 74/2021 και 77/2021 Αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με τον διορισμό και τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου μας, αντίστοιχα,

Η ενδεικτική δαπάνη για υλοποίηση της προμήθειας υλικών και εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που στεγάζει τον Γ’ Παιδικό Σταθμό για την δημιουργία βρεφικού τμήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στο Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141 τεύχος Α’ από 28-9-2017) του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ,υπολογίζεται στο ποσό των 12.773,35 € με το ΦΠΑ 24 % και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.0025 με τίτλο εξόδου «Έργο:Προμήθειες για τη συντήρηση – επισκευή – αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 » του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς .
 2.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα
 5. Τεχνική προσφορά
 6. Οικονομική προσφορά Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης η οποία συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074700 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου).

  Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο. Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ή ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

  Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, μέχρι τη Δευτέρα 02/08/2021 στις 14:00 μμ.

  Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.


 7. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  και με εντολή του 
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας