Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτομάτου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτομάτου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 37.185,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.:35.6262.0016 με τίτλο εξόδου «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτομάτου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας» του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Του Ν. 4555/2018

2. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας