Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της δομής παροχής βασικών αγαθών

 Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της δομής παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δομής Παροχής Συσσιτίου & Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ:1/2022 μελέτη «Υλοποίηση του προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με κωδικό ΟΠΣ 5001481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 37.086,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0007 και τίτλο εξόδου «Υλοποίηση προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» του οικονομικού
έτους 2022.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
  παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού
  του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας(Συμμετοχής)
  4. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  5. Οικονομική προσφορά

   Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα και υποέργο, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074701 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου).
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας