Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων

 Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων .Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ:6.0/2022 μελέτη «Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων» που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 36.679,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνειτον Κ.Α. 35.6635.0002 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων» του οικονομικού έτους 2022.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
4. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
5. Οικονομική προσφορά

 Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό. Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών ή μέρος των ποσοτήτων αυτών δεν θα γίνεται αποδεκτή. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074702 (Νέλλη Τσερεντζούλια).

επιστροφή στην κορυφή