Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ανοικτός Διαγωνισμός Έργου με τίτλο: "Χρωματισμοί Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας"

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/16 όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου, σχετικά με την ανάθεση του έργου με τίτλο:
«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 567.650,01 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 

logo keratsini drapetsona transparent 200x

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200          
Τ.Κ. 18756 - Κερατσίνι
Πληροφορίες: Πανίδου Β.
Τηλέφωνα: 213 2074 810 - 813
Φαξ: 213 2074 814
e-mail: ty@keratsini.gr
Ιστότοπος: www.keratsini-drapetsona.gr             
 
ΑΔΑ: ΩΣΕ8ΩΕΣ-853
ΑΔΑΜ: 22PROC010826818 2022-06-28
ΕΡΓΟ: "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ''
 CPV:  45442110-1
Κ.Α.: 30/7331.0015
XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: 567.650,01 €
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:  02/11.02.2022
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 189761

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016 (με τις τελευταίες αλλαγές από το Ν.4811/2021), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών του έργου με τίτλο: "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ'', προϋπολογισμού : 567.650,01 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών:

 • κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 436.644,59 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στον ειδικό, Δημόσια προσβάσιμο χώρο, της πύλης promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για τα Δημόσια Έργα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
 2. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων κάτω των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Το νέο πρότυπο τεύχος έχει επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί συνολικά στις διατάξεις του Ν.4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07-07-2022 ημέρα Πέμπτη, 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 25-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[1] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[2].

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Αναλυτικότερα συμμετέχουν:

 (α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στην:

 

 1ης  τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 9.155,00€ (ΕΥΡΩ) και ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (άρθρο 97, παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021).
 2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) μήνες.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 1. Προδικαστικές Προσφυγές: Για την άσκηση της αίτησης οι οικονομικοί φορείς καταβάλλουν παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παράβολου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αίτησης και, αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/2 με την απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 372, παρ.5 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 138 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 01/09/2021 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021.
 2. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές: Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 88, παρ.5α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ με ΚΑ: 30/7331.0015
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.
 3. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.                                  

                                              

 Κερατσίνι, 28/06/2022

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

 

[1] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

[2] Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

επιστροφή στην κορυφή