Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των κατοικίδιων στους δημόσιους χώρους του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνα

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια συστήματος που εξυπηρετεί την περισυλλογή των ακαθαρσιών των κατοικιδίων στους δημόσιους χώρους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό 4.999,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.0022 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς» του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022.

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest