Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των κατοικίδιων στους δημόσιους χώρους του Δήμου Κερατσινίου–Δραπετσώνα

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια συστήματος που εξυπηρετεί την περισυλλογή των ακαθαρσιών των κατοικιδίων στους δημόσιους χώρους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό 4.999,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.0022 με τίτλο «Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς» του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2022.

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

6. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

επιστροφή στην κορυφή