Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια περσίδων για το ΚΕΠ 848 στη Λ.Σαλαμίνος 97 και το ΚΕΠ 586 στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη (Δραπετσώνα) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια περσίδων για το Κ.Ε.Π. 848 στη Λ.Σαλαμίνος 97 και το Κ.Ε.Π. 586 στην Αγωνιστών Πολυτεχνείου και Καραϊσκάκη (Δραπετσώνα). Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ:1/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.122,06 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0010 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια περσίδων, ρόλερ, rido κ.λ.π. για τις υπηρεσίες του Δήμου» του οικονομικού έτους 2022.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνεί με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 παρ 1 του Ν4412/2016.
  2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
  4. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την μελέτη
  5. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας