Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διενέργεια παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση μουσικής παράστασης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του μουσικού πολιτιστικού συλλόγου «SEMITONO» σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση μουσικής παράστασης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του μουσικού πολιτιστικού συλλόγου «SEMITONO»  σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, α) έχετε λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και των συμβατικών τευχών και συμφωνείτε με αυτούς β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. και τους νόμιμους εκπροσώπους της
  • Οικονομική προσφορά
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης
  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου
  • Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται  ο νόμιμος  εκπρόσωπος της

Οι προσφορές και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή  εκπρόσωπο-διαχειριστή, όπως πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας