Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών της διοργάνωσης μουσικοχορευτικού δρώμενου της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς – Κερατσινίου – Δραπετσώνας σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών της διοργάνωσης  μουσικοχορευτικού δρώμενου της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς – Κερατσινίου – Δραπετσώνας σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας στις 12-11-2022.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση  που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, α) έχετε λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και των συμβατικών τευχών και συμφωνείτε με αυτούς β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. και τους νόμιμους εκπροσώπους της
  • Οικονομική προσφορά
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης
  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου
  • Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται  ο νόμιμος  εκπρόσωπος της

Οι προσφορές και οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή  εκπρόσωπο-διαχειριστή, όπως πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

DigitalRequest

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

BannerSVAK

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας