Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανακαίνιση του ΚΕΠ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας,

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, με τίτλο ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση Χώρων» (Δράση στο πλαίσιο του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ - Χρηματοδοτούμενο από Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 128.756,48  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

  1. Υπό προμήθεια είδη:
    CPV: 39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός
    CPV: 35121600-4 Επιγραφές
    CPV: 39151000-5 Διάφορα έπιπλα
    CPV: 71500000-3 Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες

2.  Κατανομή σε τμήματα: Όχι
3.  Συνολικός προϋπολογισμός:
103.835,87 € χωρίς Φ.Π.Α.
24.920,61 € Φ.Π.Α. (24%)
128.756,48 € συνολικός προϋπολογισμός.
4. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να καλύπτει μέχρι το 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.076,00 Ευρώ
5. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
6. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
7. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

επιστροφή στην κορυφή