Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 74.398,14  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αριθμός διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 348357*

*Σε περίπτωση τροποποίησης της ανάρτησης οι συμμετέχοντες θα αναζητούν τον διαγωνισμό κάνοντας χρήση του ίδιου Συστημικού Αύξοντα Αριθμού προσθέτοντας κατάληξη κόμμα (,) και αριθμό 1,2 κ.λ.π (ανάλογα με τον αριθμό των τροποποιήσεων)  π.χ. 348357,1.

  1. Υπό προμήθεια είδη

ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% CPV:03419000-0

  1. Κατανομή σε τμήματα: OXI
  2. Συνολικός προϋπολογισμός:

59.998,50  € χωρίς Φ.Π.Α.

14.399,64 € Φ.Π.Α. (24%)

74.398,14  € συνολικός προϋπολογισμός

  1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 199,97ευρώ
  2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παρασκευή Λεμοντζόγλου) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074701 – 213.2074699 , e-mail:  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)
  3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 11.00 π.μ.

  1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
  3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

10. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

επιστροφή στην κορυφή