Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με τίτλο: «προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2024-2025

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 252.960,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%).

 1. Υπό προμήθεια είδη :

Σχολικά Γεύματα: (CPV) : 15894210-6

       Κατανομή σε τμήματα: Όχι

 1. Συνολικός προϋπολογισμός:

252.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

  32.884,80 € Φ.Π.Α. (13%)

285.844,80 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 5.059,20 €.
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 03 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 04 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.
 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες
 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών ή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 6. Προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 8. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 9. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26/04/2024
επιστροφή στην κορυφή