Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών και προμήθειας διαφόρων ειδών για τη διοργάνωση παραστάσεων θεάτρου σκιών σε κεντρικές πλατείες του Δήμου μας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας διαφόρων ειδών στο πλαίσιο της διοργάνωσης παραστάσεων Θεάτρου Σκιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πλατείες του Δήμου μας από 01/07/2024 έως 30/09/2024 με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, α) έχετε λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και των συμβατικών τευχών και συμφωνείτε με αυτούς β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. και τους νόμιμους εκπροσώπους της
  2. Τεχνική προσφορά
  3.  Οικονομική προσφορά
  4.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης
  5.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου
  6.  Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά, για τα είδη που διαθέτετε, έως την Τετάρτη 19-6-2024.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756. Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών τηλ. 213-2074699 & 213-2074705

 

επιστροφή στην κορυφή