Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδήλωσης του εθίμου του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την αναβίωση του εθίμου του Άι Γιάννη του Κλήδονα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024, στην Πλατεία Καρπάθου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, α) έχετε λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και των συμβατικών τευχών και συμφωνείτε με αυτούς β) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για την εταιρεία, τα μέλη του Δ.Σ. και τους νόμιμους εκπροσώπους της

2. Τεχνική προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου θα αναφέρεται ότι είναι για συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου

6. Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 24PROC014946370 2024-06-14

Παρακαλούμε να αποστείλετε οικονομική προσφορά, για τα είδη που διαθέτετε, έως την Τετάρτη 19-6-2024.

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών τηλ. 213-2074699 & 213-2074705

 

επιστροφή στην κορυφή