Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διαφόρων ειδών για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών (ντουλάπα γραφείου, καρέκλες, γραφική ύλη κ.α.) για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής και για την προβολή και διαφήμιση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών».

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 7.621,90 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6474.0005 με τίτλο «Υλοποίηση του Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατακύρωσης

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.

2. Τεχνική Προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

4. Φορολογική Ενημερότητα

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή) Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται ανά ομάδα και η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών της κάθε ομάδας δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213- 2074704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ώστε η υπηρεσία να αναμένειτην παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Τετάρτη 26/06/2024 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

 

επιστροφή στην κορυφή