Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια απαραίτητων ειδών εξοπλισμού, για τις ανάγκες της λειτουργίας «συνέχισης λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών»

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια απαραίτητων ειδών εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών διαφήμισης, εκδηλώσεων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της λειτουργίας «συνέχισης λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών», και συγκεκριμένα της Δομής Παροχής Συσσιτίου, κοινωνικού φαρμακείου και του κοινωνικού παντοπωλείου, του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δομής Παροχής Συσσιτίου & Κοινωνικού Φαρμακείου, του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας».

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 10.464,36 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24 % και θα βαρύνειτον Κ.Α. 60.6474.0007 με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατακύρωσης

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.

2. Τεχνική Προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

4. Φορολογική Ενημερότητα

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή)

6. Πιστοποιητικό ISO 9001 του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ή ισοδύναμο αυτού.

7. Τα ηλεκτρικά είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον ΕΕ και να φέρουν την ειδική σήμανση CE.

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η πιο συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται, ανά ομάδα και υποέργο , η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο κτίριο του Δημαρχείου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, στη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200- Κερατσίνι ΤΚ.18756, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο.

Σε περίπτωση αποστολής με courier ή συστημένου φακέλου, για να θεωρηθεί η προσφορά σας εμπρόθεσμη θα πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό αποστολής με email στην παρακάτω διεύθυνση: ώστε η υπηρεσία να αναμένει την παραλαβή του φακέλου, για να διαπιστώσει το εμπρόθεσμό της.

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Τετάρτη 03/07/2024 στις 14:00 μμ.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει

επιστροφή στην κορυφή