Κείμενο
Από
Έως

Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου και κάλυψη αστικής ευθύνης

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κερατσίνι,       18 / 3 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 10567    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών                                              

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                    

Ταχ. Κωδ.: 18756

Πληροφορίες: Ανθή Τσερεντζούλια

Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074702                  

Φαξ: 210.4633375                        

       

                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 για  την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου και την κάλυψη αστικής ευθύνης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074702   Φαξ: 210.4633375

 1. Αντικείμενο σύμβασης:

Ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου και την κάλυψη αστικής ευθύνης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

CPV: 66515200-5 (Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας)

CPV: 66516000-0 (Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης)

 1. Κατανομή σε τμήματα: Ναι. 

      

       ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

       ΤΜΗΜΑ 2: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

       ΤΜΗΜΑ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

       ΤΜΗΜΑ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

       ΤΜΗΜΑ 5: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

       ΤΜΗΜΑ 6: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                                                         

 1. Συνολικός προϋπολογισμός: 89.400,00 €
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού, ήτοι: 1.788,00 €
 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Ανθή Τσερεντζούλια) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074702 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20/3/2020  και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τετάρτη 8/4/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
 5. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 6. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
 8.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης

  Ο Δήμαρχος                         

Χρήστος Βρεττάκος

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας