Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κερατσίνι, 09 / 03 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 9203
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας
Τηλέφωνο: 213.2074755
Φαξ: 210.4633375
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, μέσω
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου & Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού 302.560,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756
Τηλέφωνο: 213.2074755 Φαξ: 210.4633375
 
2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου & Ιδίων Πόρων»
3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
4. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
Α/Α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης, τεμάχιο / Ποσότητα: 4
 
1 Σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων
υλικών σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 lt
 
 
 
5. Κατανομή σε τμήματα: Όχι. Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.
6. Συνολικός προϋπολογισμός: 244.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 58.560,00 € Φ.Π.Α. (24%)
302.560,00 € συνολικός προϋπολογισμός
7. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.880,00 €
9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και ίδιους πόρους του
φορέα υλοποίησης
10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών &
Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα
213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα
στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 14
Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
12. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 09/03/2020
13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 
 
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Βρεττάκος

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας