Κείμενο
Από
Έως

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και τοποθέτηση περίφραξης (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), σε γήπεδα του Δήμου μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων

logo keratsini drapetsona

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κερατσίνι,          29 / 05 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:           15592  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών                                                          

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι                    

Ταχ. Κωδ.: 18756                                                         

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τζούλιας                   

Τηλέφωνο: 213.2074755                        

Φαξ:         210.4633375                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 680.420,86 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 • Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074755  Φαξ: 210.4633375

 • Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
 • Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 • Υπό προμήθεια είδη - Τμήματα:

Τμήμα Α΄: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ - CPV 39293400-6 «Τεχνητός Χλοοτάπητας»

Τμήμα Β΄: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ - CPV 34928200-0 «Περιφράξεις»

Τμήμα Γ΄: ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - CPV 31518100-1 «Προβολείς»

 • Κατανομή σε τμήματα: Ναι (3 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 • Συνολικός προϋπολογισμός:

   548.726,50 € χωρίς Φ.Π.Α.

   131.694,36 € Φ.Π.Α. (24%)

   680.420,86 € συνολικός προϋπολογισμός

7. Διάρκεια σύμβασης: Για το Τμήμα Α΄, η σύμβαση θα διαρκέσει τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της

                                         Για το Τμήμα Β΄, η σύμβαση θα διαρκέσει έξι (4) μήνες από την υπογραφή της

   Για το Τμήμα Γ΄, η σύμβαση θα διαρκέσει δύο (2) μήνες από την υπογραφή της

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 10.974,53 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα για το οποίο θα συμμετέχει.
 • Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και από ίδιους πόρους του Δήμου.
 • Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
 • Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 29/05/2020
 • Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

   Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας