Κείμενο
Από
Έως

Διαγωνισμός για την «προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΠΣ5037433 (ΕΣΠΑ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 20/5/2020

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.  14652      

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 – Τ.Κ. 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                                           

FAX: 210-4633375                                                                                            

                                                             ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΠΣ5037433 (ΕΣΠΑ)» προϋπολογισμού 74.217,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

    Η δαπάνη της εκτέλεσης της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7341.0007 και τίτλο «προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΟΠΣ5037433 (ΕΣΠΑ)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2/6/2020 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 9.30 π.μ και θα λήξει στις 10.00 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα: 213-2074699, 2132074702, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest