Κείμενο
Από
Έως

Ανακοίνωση διενέργειας της εργασίας καθαρισμού και συντήρησης φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Ημερομηνία: 06.08.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                      Αρ. πρωτ.: 30767
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


ΕΡΓΑΣΙΑ: ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2019)''
Προϋπολογισμός + Φ.Π.Α. : 24.770,74 €
Αρ. Μελέτης : 05/20.06.2019
Κ.Α. : 20/7312.0001

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2019)''με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2019)''.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 24.770,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2019 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη  υπ’ αριθμ.  05/20.06.2019 μελέτη   της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου  Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Έργων υδραυλικά, καθώς και επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λπ.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, καθως και κάθε άλλη επιχείρηση με παρόμοιας φύσης δραστηριότητα με έμπειρό προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό.   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα  Παρασκευή  09-08-2019 και ώρα 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

— Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι α) μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, β) διαθέτουν επαρκές προσωπικό και αναγκαίο εξοπλισμό για την άμεση ανταπόκριση σε βλάβες καθώς και για την πιθανή αντικατάσταση μερών της εργασίας για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση τους, γ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

Προσοχή!  Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4416/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2

α) Υπεύθυνη Δήλωση από οποία δηλώνεται, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.        

— Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο).

— Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, πληροφορίες κα Γκιέργκιελ Ελζμπιέτα), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή  09-08-2019 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός-Τιμολόγιο Εργασιών, Συγγραφή Υποχρεώσεων), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4809).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.            

 

                     

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας