Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Δημόσια γνωστοποίηση για πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά της ειδικότητας και των προσόντων τους. Θα υποβάλλουν επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του Ν. 3584/2007.

επιστροφή στην κορυφή