Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ) συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες φροντίδας στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, από 9/3/2024 έως 18/3/2024.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

επιστροφή στην κορυφή