Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, για δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των θερινών αναγκών των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 19/05/2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.  25590
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Δ. ΔΑΙΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-639
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για δύο (2) μήνες, για την κάλυψη των θερινών αναγκών των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (Camp κ.λ.π.) των Τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

2. Την περίπτωση ιε στην παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994).

3. Την υπ’αριθ.121/2016 απόφαση του Δ.Σ.

4. Την υπ’ αριθ.33145/12556/05-05-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

ανακοινώνει την πρόσληψη – συνολικά τριάντα (30) ατόμων εποχικού προσωπικού των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

Α) 13 (δέκα τρείς) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ

Β) 8 (οκτώ) Καθηγητές Θεατρολογίας ΠΕ

Γ) 3 (τρείς) Καθηγητές Εικαστικών Τεχνών ΠΕ 

Δ) 3 (τρείς) Δάσκαλοι Μουσικοκινητικής Αγωγής ΔΕ (με πτυχίο μουσικοπαιδαγωγού ή πτυχίο ανωτέρας σχολής αναγνωρισμένου ωδείου με σεμινάριο/α στην μουσικοκινητική αγωγή)

Ε) 3(τρείς) Νοσηλευτές ΤΕ

 

Σημειώνεται πως στις κατηγορίες:

Α) Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ, θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλώματος Σχολών Προπονητικής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με άδεια άσκησης επαγγέλματος .

Β) Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, Καθηγητών Θεατρολογίας ΠΕ, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι απόφοιτοι ΔΕ αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ) Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, Καθηγητών Εικαστικών Τεχνών ΠΕ θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι απόφοιτοι ΔΕ/ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

Ε) Ελλείψει υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, Νοσηλευτών ΤΕ, γίνονται δεκτοί βοηθοί Νοσηλευτικής, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Υγείας της ανάλογης Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

3.  Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Παρασκευή 20-5-2016 έως και Τετάρτη 25-5-2016 και ώρες  08:30π.μ. – 15:00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641, 639.   

         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Και με εντολή του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
 

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας