Κείμενο
Από
Έως

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για ανάγκες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 13/06/2016
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30866
ΑΡΜΟΔΙΑ: Δ. ΔΑΪΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2074-639

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας- Πυροπροστασίας.

 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

 

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

2.Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από την διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ιδίου Νόμου που αναφέρεται στη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα. 

3.Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 15717/11-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ). 

4.Την υπ’ αρ. 201/2016 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας. 

5.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 42245/15879-41323/15512/31-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοίκησης, που αποφασίζει ότι νομίμως έχει ληφθεί η ανωτέρω υπ’ αριθμ. 201/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010. 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.

 

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ: Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του αντικειμένου (βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα).

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Β) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τρεις (3) μήνες. 

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1)  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. 

2)  Να μην έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 12 παρ. 22 του Ν. 4071/12.

3)  Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

Για την τελική κατάταξη επιλογής των αιτούντων θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια και η βαθμολογία όπως αναφέρονται στην αίτηση.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από τη Δευτέρα 13-06-2016 έως και την Πέμπτη 16-06-2016 και κατά τις ώρες  08:30π.μ – 15:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2074639, 640 και 641.   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ   

           

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας