Ακολουθήστε μας:
Κείμενο
Από
Έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (24η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε (24η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Προσκαλείσθε σε 24η EKTAKTH δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, επίσης τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και την εγκύκλιο 375/39167/02-06-2022 Τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 (ώρα έναρξης:15:00 ώρα λήξης:16:00). 

 Η ψήφος θα σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .  Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα: λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (1 ο , 2 ο , 3 ο θέμα) και την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων (4 ο θέμα) διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813/1-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου να προβούν στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023 (Α΄48).

επιστροφή στην κορυφή