Κείμενο
Από
Έως

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του στ΄ Κ.Α.Π.Η στη δημοτική ενότητα Κερατσινιού

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

Επαναπροκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για αναζήτηση ακινήτου όπου  θα στεγαστεί τo ΣΤ΄Κ.Α.Π.Η Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία(3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

1. Να περιλαμβάνει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 100-200 τ. μ., λοιπούς βοηθητικούς χώρους, να είναι ισόγειο, να βρίσκεται μεταξύ των οδών : ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ –Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ –ΓΑΛΗΝΟΥ – Λ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ( ΣΧΙΣΤΟΥ).

2. Να έχει τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας του κτιριοδομικού κανονισμού, δηλαδή επαρκή φωτισμό, αερισμό και θέρμανση των κύριων χώρων.

3. Το μίσθιο πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο κατά την ημέρα της δημοπρασίας, έχοντας σε λειτουργία όλες τις παροχές, όπως εγκατάσταση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λ.π.

4. Να είναι προσβάσιμο σε Α.Μ.Ε.Α.

5. WC AMEA

6. Να διαθέτει κουζίνα.

7. Να διαθέτει το λιγότερο ένα χώρο γραφείου του προσωπικού.

8. Να πληροί όρους υγιεινής, ασφάλειας και ενεργητικής απόδοσης.

9. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 wc.

9. Να δέχεται ο ιδιοκτήτης να προβεί σε τυχόν απαραίτητες επισκευές (βάψιμο χώρου, επιδιόρθωση κουζίνας, wc κλπ ), εφόσον χρειάζεται, ώστε να καταστεί κατάλληλο για το χώρο που θα εξυπηρετήσει.

10. Να διαθέτει αύλειο χώρο καλυπτόμενο (τέντα ή στέγαστρο).

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί έως την ημέρα εγκατάστασης της υπηρεσίας του ΚΑΠΗ στο ακίνητο. Τα οποιαδήποτε έξοδα που μπορεί να προκύψουν για τη συμμόρφωση με αυτούς βαραίνουν το νόμιμο ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο με φυσική παρουσία στη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ,Μ.ΑΣΙΑΣ 143 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με αποδεικτικό επίδοσης στο Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,Μ.Ασίας 143 Κερατσίνι.

 Στην συνέχεια οι προσφορές παραδίνονται στην Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών, η οποία αφού κρίνει ότι οι προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η διακήρυξη τις καταθέτει στην Επιτροπή Εκτίμησης, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προφερόμενων ακινήτων. Η Επιτροπή Εκτίμησης συντάσσει σχετική έκθεση, εντός πέντε (5)  ημερών από της λήψεως των προσφορών. Η έκθεση μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo