Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Υπηρεσιών Εφαρμογής Δημοσιότητας και Δικτύωσης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 15/01/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 1759

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί ανάθεση υπηρεσιών Εφαρμογής Δημοσιότητας και Δικτύωσης .

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η υπηρεσία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την υπ. αριθμ. 43726/8/6/2019 (ΦΕΚ 2208 Β 8-6-2019΄) ΚΥΑ
 • Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ( Κλεισθένης Ι)

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής των παρεχόμενων  υπηρεσιών και σύμφωνα πάντοτε με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η συνολική δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 18.748,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0001 με τίτλο εξόδου «Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων».

 Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα  κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 παρ. 1 του Ν4412/2016.
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συναφές με τις Πολιτικές Επιστήμες και σχετική εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Τεχνική προσφορά
 • Οικονομική προσφορά

Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη και λοιπές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074702.             

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.                          

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας