Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα βάσει των ν.4039/12 και 4235/14

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προσπαθώντας να διαχειριστεί το αυξημένο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και ειδικά μέσα στην περίοδο της πανδημίας ,είναι αναγκαίο να προβεί στην παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 .

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6474.0026 με τίτλο εξόδου «Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14»

H ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παρακάτω :

 • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

 • Το Ν.4555/2018 «Κλεισθένης Ι»

 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 • Τον Ν. 604/77 και το Π.Δ. 463/78, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3170/2003.

 • Τον Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε με το       Ν. 4235/11-2-2014.

 • Την Υπουργική απόφαση 280262/03 (ΦΕΚ 1874/17.12.2003)

 • Την Υπουργική Απόφαση 280239/19-11-2003 (ΦΕΚ 1712/Β/19-11-2003)

 • Τη με αρ. 74/2021 απόφαση Δημάρχου περί διορισμού του Γενικού Γραμματέα του Δήμου,
 • Τη με αρ. 77/2021 απόφαση Δημάρχου περί αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχή

 1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
 1. Τεχνική προσφορά με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τη μελέτη
 1. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής το οποίο θα εκφράζεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τετάρτη 31/03/2021 σε κλειστό φάκελο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας