Κείμενο
Από
Έως

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επίστρωση αύλειου χώρου με τεχνητό χλοοτάπητα και επισκευή υγρομόνωσης δώματος για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην επίστρωση αύλειου χώρου με τεχνητό χλοοτάπητα και επισκευή υγρομόνωσης δώματος για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β'   Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ,του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 24.795,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.0021 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του:

  1. Άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  5. Τις διατάξεις του N. 4555/18 Κλεισθένης Ι.
  6. Την υπ’αριθμ.74/2021 Αποφ.Δημάρχου περί διορισμού του ΤΣΕΦΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως Γενικού Γραμματέα σε κενή οργανική θέση του Δήμου,
  7. Την υπ’αριθμ.77/2021 Αποφ.Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα του Δήμου

 

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών.Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)Υπεύθυνη Δήλωση

2)Τεχνική προσφορά

3)Οικονομική προσφορά

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών, τηλ. 213-2074700 (Παρασκευή Λεμοντζόγλου)

Με την παρούσα σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/03/2021 εώς τις 15:00 μμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου στη Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Τ. Κ. 18756 ή στο Τμήμα Προμηθειών στο 2ο   όροφο.                

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.    

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Logo Διαύγεια

Κέντρο Διαβίου Μάθησης Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Your Europe Logo