Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμω υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου & Ιδίων Πόρων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 289.912,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074755 Φαξ: 210.4633375

 1. Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου & Ιδίων Πόρων

 2. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας

 3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

  Α/Α

  Περιγραφή

  Μονάδα Μέτρησης

  Ποσότητα

  1

  Βυθιζόμενα Συστήματα Αποθήκευσης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών με κάδους συμβατούς με τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

  τεμάχιο

  7

 4. Κατανομή σε τμήματα: Όχι. Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα.

 5. Συνολικός προϋπολογισμός:

233.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

56.112,00 € Φ.Π.Α. (24%)

289.912,00 € συνολικός προϋπολογισμός

7. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.676,00 €

 2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης

 3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074755 – 213.2074699 e-mail: ptzoulias@keratsini.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).

 4. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 07 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 07 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 5. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28/04/2021

 6. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.


  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Φεστιβάλ στη θάλασσα

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Γόνιμο Έδαφος - Πολυχώρος Λιπασμάτων

Your Europe - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΥ

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

BannerSVAK

DigitalRequest