Κείμενο
Από
Έως

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας ασφαλτομίγματος

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣμε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 196.726,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 1. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:

Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος  ΑΣ 12,5 CPV: 44113620-7– Ποσότητα: 2.000 tn

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος - CPV: 44113620-7– Ποσότητα: 2.500 Δοχεία 25kg

Μίσθωση μηχανημάτων - CPV:45520000-8 – Ποσότητα: 34 Ημέρες μίσθωσης

 1. Κατανομή σε τμήματα: Όχι
 1. Συνολικός προϋπολογισμός:

158.650,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

38.076,00.€ Φ.Π.Α. (24%) 

196.726,00€ συνολικός προϋπολογισμός

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α., ήτοι 3173,00 ευρώ
 1. Διάθεση εγγράφων –στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Τμήμα  Προμηθειών & Αποθηκών(κα Παπαδάκη Παναγιώτα) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074704,e-mail:ppapadaki@keratsini.grκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr)
 1. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ:Παρασκευή 07 Μαΐου 2021και ώρα 10.00 π.μ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:Παρασκευή 07 Μαΐου 2021και ώρα 11.00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:Δευτέρα 24  Μαΐου2021 και ώρα 11.00 π.μ.

 1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτώνή κατασκευαστούν που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
επιστροφή στην κορυφή

Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Υιοθετήστε ένα ζωάκι

Φεστιβάλ στη θάλασσα

Δημοτικοί Κινηματογράφοι Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Your Europe

Δι@ύγεια Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΚΔΒΜ ΙΙ Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας